Сексизмът засяга предимно жените. Той може също да засегне и мъжете и момчетата, когато те не отговарят на стереотипите за техния пол. Сексизмът може да има по-вредно влияние по отношение на някои жени и мъже поради етническата им принадлежност, възраст, увреждане, социален произход, религия, полова идентичност, сексуална ориентация или други фактори.