Българска платформа към Европейско женско лоби (Българска платформа – ЕЖЛ) е основана като неформална организация през 2005 г. Сред основните цели на организацията е обединението на неправителствени организации от цялата страна, които работят за постигането на равенство между половете и срещу всички форми на насилие срещу жените. Застъпва се за интересите на всички жени, независимо от тяхната раса, етнически произход, здравословно състояние, сексуална ориентация, възраст, религия или убеждения, или други различия. Платформата работи като коректив на държавата в сферата на равнопоставеността, включително и срещу джендър стереотипите и сексизма, които са в основата на неравнопоставеността и предпоставят насилието над жените. През 2016 г. Българската платформа е регистриранакато ЮЛНЦ, съгласно българското законодателство.

От 2005 г. Платформата е пълноправен член на най-голямата коалиция в ЕС – Европейско женско лоби (ЕЖЛ; European Women’s Lobby), която обединява над 2000 организации, работещи за правата на жените. Българската платформа споделя и работи за общество, в което приносътнаженитевъввсичкиаспектинаживотасепризнава, възнаграждава и оценява - (в лидерството, в грижите и в производството);всичкиженииматсамочувствие, свободанаизбор; всичкижени и момичетасасвободниотнасилие и експлоатация; нитоеднаженаилимомичене е изоставеноотинституциите.

Ние работим за изграждане на справедлива Европа, основана на нашите феминистки ценности за равнопоставеност между жените и мъжете, зачитане на разнообразието, на ценностите ни за мир, достойнство и справедливост. Работейки за постигането на тази наша визия за Европа и за България, ние създаваме условия за ангажирането на различни поколения и провеждането на критични дискусии по отношение на правата на жените, което е от ключово значение за разбирането и трансформирането на светао коло нас.

Българската платформа осъществява мониторинг на политиките за равнопоставеност на половете на национално и европейско ниво, инициира и реализира инициативи за промяна на статуквото и патриархалното българско общество, изготвя и предоставя препоръки на институциите по конкретни проблемни области.

През годините Платформата е реализирала различни кампании, насочени към приемане на законодателство в защита и превенция на насилие над жените, включително срещу онлайн насилието, за приемане на Закон за равните възможности на жените и мъжете, за Закон за защита от дискриминация и др.