Мисия

Чрез мониторинг, информиране, застъпничество и съдействие за развитие на законодателството Българската платформа  ЕЖЛ работи за изграждане на общество, в което приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и оценява, в което всички жени и момичета са свободни от насилие и нито една жена или момиче не е изоставено от институциите.

Цели

- Защита на правата на всички жени, без оглед на раса, език, религия, етническа принадлежност или други различия;

- Осъществяване на мониторинг на принципа за равнопоставеност на половете, във връзка с прилагане на политиките на ЕС на национално и местно ниво, които имат пряко/непряко въздействие върху живота на жените;

- Съдействие за повишаване на информираността/чувствителността по отношение на правата на жените и съдействие за развитието на законодателството в тази сфера;

- Подкрепа и работи в областта на превенцията и защитата от насилие, основано на пола;

- Насърчаване на развитието на демократични, открити и прозрачни публични процедури на комуникация при вземане на решения с цел осигуряване на равни права на жените във всички сфери на обществения, политическия и икономическия живот;

- Развитие на гражданското общество в България в посока споделяне на демократичните принципи и ценности, спазване на правата на човека и недопускане на дискриминация.